9H+ Double Layer 2017 E63S,

新車落地雖然只係半年左右, 受陽光影響Bumper已經泛黃, 所以新車落地最好盡快做鍍膜, 經實驗室測試鍍膜有效防止UV侵害達4000小時, 車漆變黃主要係受UV 影響.做左鍍膜就可以改善車漆變黃