2010 BMW X1

BMW X1 2016 新車落地兩三個月, 因為泊室外日晒雨淋, 完全係舊車感覺, 車主精明即刻做個雙層鍍膜保護架靚車, 新車落地第一時間做鍍膜,花少少錢就可以保持新車狀況長達兩三年

  • YEAR 2016
  • WE DID 9H Diamond Coating 9H 鑽石鍍膜
  • ModelBMW X1
  • CATEGORY ,